Regulamin 

Regulamin sklepu internetowego Strefa Psiego Fitnessu 

Obowiązuje od dnia 23.04.2023 

§1 Definicje 

1. Sklep internetowy Strefa Psiego Fitnessu – sklep internetowy, działający pod adresem https://www.psifitness.pl, prowadzony przez Sprzedającego, tj. Klaudia Bońkowska Rozmerdane Ogonki z siedzibą w Gdańsku, ul. Nieborowska 17B/9 80-034, NIP: 5833184653, Regon: 362326557 dalej również jako Sklep internetowy, Sklep Strefa Psiego Fitnessu. 

2. Regulamin sklepu internetowego Strefa Psiego Fitnessu – niniejszy Regulamin. 

3. Klient, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełna lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystające ze Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym Strefa Psiego Fitnessu. 

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu, w tym szczególności dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym Strefa Psiego Fitnessu. 

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym Strefa Psiego Fitnessu. 

6. Przedsiębiorca o prawach konsumenta- osoba prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

7. Kodeks cywilny – stawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), dalej również jako k.c. 

8. Miejsce spełnienia świadczenia – miejsce w którym Sprzedawca jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi, a także Przedsiębiorcy o prawach konsumenta. 

9. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna. 

10. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: 

– nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

– nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, 

– nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

– została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; 

– w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; 

– nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy. 

11. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

12. Kodeks dobrych praktyk – zbór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa a art 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późn. zm.). 

13. Sklep internetowy umożliwia Klientowi kontakt: mailowy – strefapsiegofitnessu@gmail.com, poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu, telefoniczny pod numerem 606496131.

§2 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Strefa Psiego Fitnessu, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu. 

3. Informacje o towarach Sklepu zamieszczone są na stronie internetowej www.psifitness.pl . Informacje te są jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd, wyrażone w języku polskim i wystarczają do prawidłowego i pełnego korzystania z towarów. W szczególności informacje te zawierają: rodzaj towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz, stosowne do rodzaju towaru, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. 

4. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie. 

5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. 

6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Strefa Psiego Fitnessu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepy Strefa Psiego Fitnessu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

7. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu z infrastrukturą techniczną Klienta. 

8. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu www.psifitness.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu www.psifitness.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu www.psifitness.pl, składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

9. Rozliczenia transakcji wykonanych za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego przelewy24 PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin 

10. Rozliczenia transakcji wykonanych za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Stripe Payments Europe, Ltd. z siedzibą C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin D01 H104,Ireland zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://stripe.com/en-pl/legal/ssa

§3 Zasady składania i realizacji zamówień 

1. Zamówienia na towary realizowane w Sklepie internetowym Strefa Psiego Fitnessu przyjmowane są: 

– poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.psifitness.pl 

– pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: strefapsiegofitnessu@gmail.com 

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. 

2. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. 

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, z potwierdzeniem zawierającym listę zamówionych produktów wraz z pełną kwotą zamówienia, szczegóły wybranej formy płatności oraz dostawy. 

5. Realizacja zamówienia następuje: 

– w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu 

– w przypadku zamówień płatnych za pomocą przelewy24 – z chwilą otrzymania z systemu przelewy24 potwierdzenia realizacji płatności i po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności dany 

– w przypadku zamówień płatnych za pomocą platformy Stripe– z chwilą otrzymania z systemu Stripe potwierdzenia realizacji płatności i po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności dany 

6. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe mailowo: strefapsiegofitnessu@gmail.com lub telefonicznie: 606496131 

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. 

8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. 

9. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo odstąpienia od umowy terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Sklep. 

10. Jeżeli Kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta, to Sklep internetowy obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sklepu internetowego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. 

11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Strefa Psiego Fitnessu jest uprawniona do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Strefa Psiego Fitnessu jest zwolniona z obowiązku jego realizacji. 

12. Faktury za zamówiony przez Klienta towar będą wysyłane drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia przez niego adres e-mail. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę w formie tradycyjnej, tj. papierowej musi taką informację umieścić w uwagach w trakcie składania zamówienia. 

13. Składanie i realizacja zamówień dotycząca kursów została opisana w Regulamin Kursów i Klubu Absolwenta 

§4 Ceny towarów 

1. Wszystkie ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu są cenami brutto – zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności. 

3. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

4. Promocje w Sklepie internetowym Strefa Psiego Fitnessu nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

5. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom. 

§5 Dostawa 

1. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów. 

2. Sposoby dostawy lub odbioru zakupionych towarów w Sklepie Internetowym Strefa Psiego Fitnessu: 

– Kurier DPD 

3. Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego następuje w momencie nadania jej w placówce Poczty Polskiej lub powierzenia jej kurierowi. 

4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy ( do 7 dni roboczych). 

5. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. 

6. Dowód zakupu zostaje przesłany na podany przez Kupującego adres e-mail. Dane umieszczane na dokumencie są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia. 

7. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. 

§6 Sposoby płatności 

1. Klient może zapłacić za zamówiony towar wybierając jedną z form płatności: 

– przelewem na konto bankowe Sklepu internetowego 

Numer konta zostanie przesłany klientowi wraz z potwierdzeniem zamówienia mailem. 

– Systemu płatności elektronicznej przelewy24 za pośrednictwem PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8 (60-198) Poznań 

– Systemu płatności elektronicznych- Stripe za pośrednictwem Stripe Payments Europe, Ltd. z siedzibą C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin D01 H104,Ireland 

2. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych dwóch zamówień opłaconych z góry przelewem. 

3. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Strefę Psiego Fitnessu pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności. 

§7 Prawo do odstąpienia od umowy 

1. Konsument oraz może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Strefa Psiego Fitnessu w ciągu czternastu dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) 

– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie było realizowane w częściach 

Od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w tym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Od 01.01.2021 uprawnienia Konsumenta dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827): 

– o świadczeniu usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 

–w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

– o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1; 

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z powyższymi ustaleniami wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym powyżej zawierającego: imię, nazwisko, adres oraz telefon.  

4. W takim przypadku Konsument jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 

5. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

Adres zwrotu:
Klaudia Bońkowska Rozmerdane Ogonki
ul. Harfowa 1
80-298 Gdańsk
tel. 606496131
mail: strefapsiegofitnessu@gmail.com

6. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również Przedsiębiorcy o prawach konsumenta.  

§8 Zwrot należności Klientom 

1. Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: 
– anulowania zamówienia lub części zamówienia a wtedy zwrotowi podlega odpowiednia część ceny, opłaconego z góry przed jego realizacją 
– zwrot produktu w ramach odstąpienia od umowy z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; 
-zwrot produktu w ramach odstąpienia od umowy z zamówienia, które zostało odebrane osobiście i zostało opłacone; 
-uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny. 

2. W przypadku zwrotu produktu w ramach odstąpienia od umowy Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

3. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub przy odbiorze u kuriera lub na poczcie. 

§9 Gwarancja, reklamacje 

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę (fizyczną lub prawną). Sprzedający odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi. 

2. Sprzedający w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient winien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji. 

Adres do wysyłki:
Klaudia Bońkowska Rozmerdane Ogonki
ul. Harfowa 1
80-298 Gdańsk
tel. 606496131
mail: strefapsiegofitnessu@gmail.com

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu. 

6. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie. Do produktów posiadających gwarancję udzieloną przez osobę trzecią dla produktów znajdujących się w Sklepie Sprzedający wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji. 

7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie w ramach zakładki „Produkty” objęte są rękojmią na zasadach określonych w art. 556 kodeksu cywilnego i następnych. 

8. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub do Sprzedającego; lub korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień niniejszego regulaminu. 

§10 Dane osobowe 

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia w Sklepie Internetowym Strefa Psiego Fitnessu i w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Strefa Psiego Fitnessu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym Strefa Psiego Fitnessu. 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Klaudia Bońkowska Rozmerdane Ogonki z siedzibą w Gdańsku (80-034) przy ul. Nieborowskiej 17B/9, NIP: 5833184653, REGON: 362326557. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Strefa Psiego Fitnessu jak również dokonywania reklamacji i zwrotów. 

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. 

4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu poświęconej polityce prywatności.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń   

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.  

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,  
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.  

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§12 Postanowienia końcowe 

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań do utrzymania poziomu świadczonych usług w ramach Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu na jak najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też konieczności modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego. 

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.) Klientowi, o którym mowa w §8 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §8 regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedającemu statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym Strefa Psiego Fitnessu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 

8. Ewentualne spory powstały między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Strefa Psiego Fitnessu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 

wersja-archiwalna-regulaminu-z-dnia-19.08.2022

wersja-archiwalna-regulaminu-z-dnia-14.07.2021

Koszyk
Przewijanie do góry