Regulamin Kursów i Klubu Absolwenta

§1 Definicje 

 1. Sprzedawca- Klaudia Bońkowska Rozmerdane Ogonki z siedzibą w Gdańsku, ul. Nieborowska 17B/9 80-034, NIP: 5833184653, Regon: 362326557  
 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub osoba prawna bez osobowości prawnej, 
 1. Konsument – osoba fizyczna, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
 1. Sklep– sklep internetowy działający pod adresem https://www.psifitness.pl
 1. Klub absolwenta– grupa na facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/groups/577486756527512 zrzeszająca członków klubu. 
 1. Kurs- produkt sprzedawany w ramach Sklepu obejmujący stworzenie konta na platformie kursowej pod adresem: kursy.psifitness.pl, dostarczanie materiałów, dostęp do dedykowanej grupy na facebooku i konsultacje Sprzedawcy. 
 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną; 

 §2 Postanowienia wstępne 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Klubu lub Kursu. 
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Klubu lub Kursu, a także prawa i obowiązki Stron. 
 1. Regulamin jest dokumentem uzupełniającym Regulamin Sklepu
 1. Do korzystania z Klubu lub Kursu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
 • dostęp do Internetu, 
 •  standardowy system operacyjny, 
 • standardowa przeglądarka internetowa, 
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 1. Kupujący nie może uzyskać dostępu do zawartości Klubu lub anonimowo ani pod pseudonimem. 
 1. Podczas korzystania z Klubu lub Kursu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 

 §3 Usługi Elektroniczne 

 1. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu zapewnienia dostępu do Klubu lub Kursu zgodnie z informacjami zawartymi w opisie oraz złożonym zamówieniem. 
 1. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Klubu lub Kursu, co oznacza, że Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika zgodnie z Regulaminem Sklepu. W ramach konta przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Klubu lub Kursu. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 1. Samo przeglądanie strony Sklepu jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości Klubu lub Kursu jest odpłatne. 
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem z Klubu lub Kursu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Klubu lub Kursu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Klubu lub Kursu. 

 §4 Dostęp 

 1. Dostęp do zawartości Klubu lub Kursu, jest możliwy po opłaceniu opłaty wstępnej oraz kolejnych opłat/opłaty jednorazowej zgodnie z zasadami opisanymi w ramach odpowiedniej podstrony oraz opisu produktu w Sklepie.  
 1. Wysokości Opłat prezentowane są Kupującemu w Sklepie oraz w trakcie składania zamówienia. 
 1. Wszystkie ceny podane na stronach Klubu lub Kursu są cenami brutto. 
 1. Dostęp do zawartości Klubu lub Kursu zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie kursu wybranego przez Kupującego. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego kursu. Po upływie wskazanego okresu Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Klubu lub Kursu. Kupujący ma jednak możliwość przedłużenia dostępu w ramach Sklepu. 
 1. Opłata dostępowa do Klubu będzie obliczana proporcjonalnie, w stosunku do dnia miesiąca w jakim zawarta została umowa.  

§5 Zakup lub przedłużenie dostępu 

 1. Zakup dostępu lub jego przedłużenie odbywa się poprzez wybór treści umożliwiającej uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 1. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy materiałów. 
 1. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy. 
 1. Kupujący otrzymuje dostęp do wybranego Kursu na czas trwania Kursu oraz 2 miesiące po jego zakończeniu, a do Klubu na czas opłacany zgodnie z zamówieniem.
 2. Dostęp klubu będzie odnawiany 5 dnia każdego miesiąca, po bezskutecznym opłaceniu dostępu, nastąpi kontakt z Kupującym. 

§6 Korzystanie z Klubu lub Kursu 

 1. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty Kupującemu zostanie udzielony dostęp do materiałów zawartych w odpowiednim pakiecie oraz udzielony dostęp do zamkniętej grupy na facebooku – Klubu Absolwenta pod adresem https://www.facebook.com/groups/577486756527512 pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Klubu lub Kursu. Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Klubu lub Kursu konta użytkownika.  
 1. Dostęp do materiałów w ramach Klubu jest również możliwy na platformie pod adresem: kursy.psifitness.pl Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Klubu lub Kursu konta użytkownika. 
 2. Aby kupujący mógł w pełni skorzystać z zakupionego Kursu zostanie mu stworzone dodatkowe konto użytkownika na platformie pod adresem: kursy.psifitness.pl, o czym Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.  
 1. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu Umowy objęte przedmiotem Umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 
 1. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Klubu lub Kursu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: 
 • korzystać z Klubu lub Kursu w sposób niezakłócający korzystanie z Klubu lub Kursu przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Klubu lub Kursu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania, 
 • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Sklepie jakimkolwiek osobom trzecim, 
 • nie rozpowszechniać Treści wynikających z produktów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy (z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku). 
 1. W razie korzystania z Klubu lub Kursu w sposób sprzeczny z Regulaminem Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Klubu lub Kursu, w tym do zawieszenia konta Użytkownika, usunięcia z grupy na facebooku, jak również posiada prawo usunięcia treści bezprawnych, które zostały dostarczone przez Kupującego. 
 1. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Klubu lub Kursu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy. 

§7 Zasady dotyczące materiałów kursowych 

 1. Materiały dostarczane przez Sprzedawcę są przygotowane indywidualnie na potrzeby kursów Sprzedawcy. 
 1. Materiały są udostępniane Kupującym na poniższych zasadach (przedstawionych w opisie produktu): 
 • Kupujący uzyskuje dostęp do danych Materiałów dopiero z chwilą ich zamieszczenia w ramach Kursu zgodnie z harmonogramem publikowanym w opisie Kursu —materiały będą pojawiać się sukcesywnie, wraz z rozwojem postępem kursu i nie są dostępne w całości na początku kursu. 
 • Kupujący uzyskuje dostęp do danych Materiałów w całości od razu po otrzymaniu dostępu do Kursu. 
 • Kupujący w ramach Subskrypcji posiada dostęp do Materiałów, które zostały udostępnione w ramach kursu w okresie trwania Subskrypcji; 
 • Materiały mogą być zamieszczane w ramach Klubu Absolwenta albo na czas oznaczony, albo na czas nieoznaczony, przy czym w każdym przypadku Sprzedawcy przysługuje prawo usuwania Materiałów zgodnie z § 3-5; 
 • Materiały będą aktualizowane w miarę potrzeby. 
 • Materiały, które zostaną usunięte z Klubu lub Kursu, nie będą mogły być przywrócone na żądanie Kupującego ani przekazane mu indywidualnie. 
 • Wszystkie komunikaty związane z udostępnianiem i usuwaniem Materiałów zostaną publikowane w ramach klubu absolwenta oraz w formie postu w ramach Klubu Absolwenta oraz przesłane za pośrednictwem adresu mailowego. 

§ 8 Produkty elektroniczne 

 1. Realizacja zamówienia następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. 
 1. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 

§ 9 Prawa własności intelektualnej 

 1. Treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego. 
 1. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Sprzedawcy. 
 1. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 10 Odstąpienie od umowy Konsumenta 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych). 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji. 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w przypadku, gdy usługa świadczona elektronicznie została dostarczona w całości a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. 
 1. W przypadku zakupu Kursów niezgodnie z zalecaną przez Sprzedawcę kolejnością (np. poprzez pominięcie poziomu 1 i wybraniu poziomu 2) Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jednak Sprzedawca ma prawo do potrącenia kwoty w wysokości 50 zł w ramach opłaty serwisowej. 
 1. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych. 
 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której kodeks cywilny przyznaje niektóre prawa konsumenta. 

§ 11 Odpowiedzialność za wady 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową oraz produkty fizyczne wolne od wad. 
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa lub produkt fizyczny ma wadę fizyczną lub prawną. 
 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej lub produkcie fizycznym, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której kodeks cywilny przyznaje niektóre prawa konsumenta. 

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 
 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami. 
 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności 

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1.  Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy, 
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 
 • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 14 Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
 1. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.04.2023. 

Regulamin-Kursow-i-Klubu-Absolwenta-wersja-archiwalna-z-dnia-19.08.2022

Regulamin-Kursow-i-Klubu-Absolwenta-wersja-archiwalna-z-dnia-14.07.2021

Koszyk
Przewijanie do góry