Reklamacje i zwroty

Na skróty

Szukasz formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość albo wzoru pisma reklamacyjnego? Znajdziesz je poniżej:

Prawo do odstąpienia od umowy 

1. Konsument oraz może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Strefa Psiego Fitnessu w ciągu czternastu dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) 

– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie było realizowane w częściach 

Od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w tym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Od 01.01.2021 uprawnienia Konsumenta dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827): 

– o świadczeniu usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 

–w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

– o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1; 

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z powyższymi ustaleniami wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym powyżej zawierającego: imię, nazwisko, adres oraz telefon.  

4. W takim przypadku Konsument jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 

5. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

Adres zwrotu:
Klaudia Bońkowska Rozmerdane Ogonki
ul. Harfowa 1
80-298 Gdańsk
tel. 606496131
mail: strefapsiegofitnessu@gmail.com

6. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również Przedsiębiorcy o prawach konsumenta.  

Zwrot należności Klientom 

1. Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: 
– anulowania zamówienia lub części zamówienia a wtedy zwrotowi podlega odpowiednia część ceny, opłaconego z góry przed jego realizacją 
– zwrot produktu w ramach odstąpienia od umowy z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; 
-zwrot produktu w ramach odstąpienia od umowy z zamówienia, które zostało odebrane osobiście i zostało opłacone; 
-uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny. 

2. W przypadku zwrotu produktu w ramach odstąpienia od umowy Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

3. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub przy odbiorze u kuriera lub na poczcie. 

Gwarancja, reklamacje 

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę (fizyczną lub prawną). Sprzedający odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi. 

2. Sprzedający w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient winien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji. 

Adres do wysyłki:
Klaudia Bońkowska Rozmerdane Ogonki
ul. Harfowa 1
80-298 Gdańsk
tel. 606496131
mail: strefapsiegofitnessu@gmail.com

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu. 

6. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie. Do produktów posiadających gwarancję udzieloną przez osobę trzecią dla produktów znajdujących się w Sklepie Sprzedający wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji. 

7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie w ramach zakładki „Produkty” objęte są rękojmią na zasadach określonych w art. 556 kodeksu cywilnego i następnych. 

8. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub do Sprzedającego; lub korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień niniejszego regulaminu. 

Koszyk
Przewijanie do góry